Cookies van ETT

Wij maken u erop attent dat wij voor de werking van de website persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Deze verwerking dient te allen tijde het belang van uw gebruik van deze e-learning website. Wij benadrukken dat de persoonsgegevens die worden verwerkt en de informatie van uw apparaat nimmer met derden leveranciers (en/of advertentiepartners) worden gedeeld.

a.s.r. Doorlopende Verzekering voor Reizen

Deze cursus 'Doorlopende verzekering voor Reizen' behandelt het doel en de dekkingen van deze verzekering en hoe we premie berekenen en schade behandelen.

In deze module maak je kennis met:

  • het doel van de verzekering;
  • verschillende dekkingen;
  • premieberekening;
  • schadebehandeling.

Oefenvragen helpen jou je kennis te toetsen. Na succesvolle afronding van deze module ontvang je een persoonlijk kenniscertificaat.

Veel succes!

Clock 25 minuten
Certificate Bij minimaal 60 punten
Calendar Beschikbaar tot 31-07-2024

Login / Inschrijven